KAZIMIERZ MAZAN

KOSMOS - CZ?OWIEK

I WIELKIE TAJEMNICE

ZEGAR BIOLOGICZNY CZ?OWIEKA

Cykliczno?? jest do?? powszechn? cech? otaczaj?cej nas przyrody, kosmosu i ró?norodnych form ?ycia. Najcz??ciej zwi?zana jest z ruchem i up?ywaj?cym czasem. Mija godzina, gdy du?a wskazówka zegara zakre?li powierzchni? swojego ko?a. Je?eli dwukrotnie tak? sam? czynno?? wykona ma?a wskazówka, up?ywa doba, a Ziemia w tym samym czasie obróci si? wokó? w?asnej osi. Natomiast, gdy nasza planeta, obiegaj?c S?o?ce, wróci do punktu równonocy wiosennej, mija rok. Nieustannie liczymy up?ywaj?ce lata i przyporz?dkowujemy im zdarzenia, jakie w tym czasie nast?pi?y. Wci?? ?yjemy w takich samych rytmach rocznych i dobowych, akceptujemy je i nawet nie podejrzewamy, ?e w naszym organizmie funkcjonuje zupe?nie inny zegar.

Dlaczego biologiczny zegar cz?owieka nale?y zaliczy? do wielkich zagadek naszej cywilizacji? Zanim przejdziemy do szczegó?ów tego zagadnienia nale?y pozna? zwi?zki i zale?no?ci, obecne w otaczaj?cym nas ?wiecie i tymi zagadkowymi rytmami. Wci?? aktualne s? pytania o pocz?tek, ewolucj?, jej kierunek i jeszcze d?ugo pozostan? bez wyczerpuj?cych odpowiedzi. Natomiast to, co istnieje tu i teraz, ma swój kszta?t, wymiar, potencja? i zasady funkcjonowania. Dlatego ca?y ten dzisiejszy BYT mo?na obserwowa?, analizowa? i poszukiwa? na wielu p?aszczyznach wspólnych, modularnych elementów, które b?d? dobrze pasowa? do ca?ej konstrukcji. Narz?dziem bardzo pomocnym w tych poszukiwaniach jest matematyka z jej logik? i liczbami. Wydaje si?, ?e tym modu?em, znajduj?cym zastosowanie w funkcjonowaniu jakiej? cz??ci tego, co nas otacza, s? mi?dzy innymi liczby 1.08, 10.8 oraz ich krotno?ci. Kilka przyk?adów z astronomii :

Wielka Piramida , wci?? obecna wielka budowla staro?ytnego ?wiata, ma równie? niezwyk?y matematyczny rodowód. Mo?na go pozna? pos?uguj?c si? liczb? z?otego podzia?u i liczb? 108 000 000. Wtedy jej wymiary i matematyczne zale?no?ci przestaj? by? wielk? tajemnic?. Szczegó?y w rozdziale Wielka Piramida.

Wnioski z d?ugich obserwacji i analizy du?ej liczby zdarze?, pozwoli?y zbudowa? schemat biologicznego zegara cz?owieka, oparty na module czasowym z liczby 10,8. Jednak ogrom zale?no?ci w dzia?aniu tego mechanizmu tworzy ?wiadomo??, ?e ostateczne potwierdzenie jego funkcjonowania mo?e nast?pi? po jeszcze wielu, wszechstronnych badaniach. Natomiast wida? ju? wyra?nie, w przedstawionej poni?ej prezentacji, ?e z lawiny liczb wy?ania si? schemat programu steruj?cego ?yciem cz?owieka i powi?zanego z ruchem orbitalnym naszej planety wokó? S?o?ca.

Mechanizm tego zegara tworz? 2 cykle g?ówne o równych okresach po 324 dni, na które sk?adaj? si? 2 zespo?y cykli mniejszych. Jeden z cykli g?ównych N jest cyklem ci?g?ym, który funkcjonuje nieustannie od urodzenia a? do ?mierci. Natomiast drugi cykl g?ówny R rozpoczyna swoj? prac? te? od dnia urodzin i najpierw kontynuuje j? równolegle do cyklu N przez okres pe?nego obiegu Ziemi wokó? S?o?ca, czyli przez okres pierwszego roku. Po up?ywie tego okresu zostaje wyzerowany i rozpoczyna swoj? prac? od pocz?tku, powtarzaj?c tak? czynno?? w ka?dym nast?pnym dniu urodzin. Na ko?cu rozdzia?u przedstawiony jest fragment schematu pierwszego roku biologicznego zegara cz?owieka, który obrazuje sposób jego dzia?ania. Ka?dy z cykli g?ównych zbudowany jest z siedmiu cykli sk?adowych o zró?nicowanych okresach przedstawionych w tabeli, w której liczba 10,8 wyst?puje jako modu? czasowy tego mechanizmu.

Skomplikowana budowa tej konstrukcji ujawnia si? ju? po up?ywie pierwszego roku oraz w latach nast?pnych. Zmienna praca cyklu R powoduje ci?g?e zmiany w ustawieniach cykli sk?adowych A*-G* (kolor niebieski w przedstawionej ni?ej tabeli) wzgl?dem cykli sk?adowych A-G cyklu ci?g?ego. Daje to mo?liwo?? "przecinania si?" (kolizji) tych samych warto?ci w cyklach A-G odpowiednio z cyklami A*-G*. Momenty te zosta?y oznaczone w tabeli kolorem czerwonym. W du?ych zgrupowaniach s? to dni kolizji. Niekorzystnym oddzia?ywaniem funkcjonowania biologicznego zegara charakteryzuj? si? równie? warto?ci ekstremalne 0 i 180 ma?ych cykli, wyst?puj?ce w destrukcyjnych uk?adach z innymi warto?ciami jak np. 0-0-180-0-0-0-0, 120-0-120-0-0-0, 60-0-90-120-180-0-0.

Cykle s? sta?ym elementem egzystencji cz?owieka i dlatego wywieraj? ogromny wp?yw zarówno na codzienn? proz? ?ycia, jak te? na wa?ne wydarzenia. Niezwykle interesuj?ce jest to, ?e poza cyklem B, nie pokrywaj? si? z d?ugo?ci? doby. Pomimo tak wyra?niej dysproporcji z dobowym rytmem naszej planety nie s? oderwane od g?ównego nurtu ?ycia cz?owieka, tylko ich mechanizmy s? bardziej skomplikowane. Zgodnie z up?ywaj?cym czasem odmierzaj? jeden wspólny okres 324 dni, w którym bez reszty mie?ci si? 10 cykli A, 12 cykli B, 15 cykli C, 20 cykli D i 30 cykli E, 60 cykli F i 360 cykli G. Dzi?ki temu rok biologicznego zegara cz?owieka wynosi 324 dni. Zosta?o to okre?lone na podstawie kilkudziesi?cioletnich obserwacji. Jak to jest mo?liwe, ?e ten zaskakuj?cy okres, odnoszony do cz?owieka jako przedstawiciela dominuj?cego gatunku na tej planecie, nie pokrywa si? z rokiem kalendarzowym planety ? Nasuwaj? si? w tym miejscu kolejne pytania. Gdzie i jak daleko si?gaj? biologiczne korzenie cz?owieka ?

Kolejna zbie?no?ci przedstawionych cykli z dzisiejszym kalendarzem nast?puje w dniu 55 urodzin .W tym czasie up?ynie 20088 dni oraz 62 pe?ne okresy po 324 dni. Ujawnia si? w tym miejscu nie?cis?o?? obowi?zuj?cego kalendarza. Zobaczmy to na przyk?adach. Osoba urodzona na przyk?ad w dniu 1.01.2001 roku b?dzie twierdzi?, ?e do dnia 1.01.2056 roku prze?y?a 20088 dni. Natomiast osoby urodzone w dniu 1.01.2002, 2003 i 2004 roku oblicz?, pos?uguj?c si? dzisiejszym kalendarzem, ?e do dnia ich 55 urodzin up?yn??o 20089 dni. Ró?nica wynika z ilo?ci dni przest?pnych, jakie odpowiednio w tych okresach wyst?puj?. Taka sytuacja ma miejsce co 4 lata. Przyk?ady opisane s? w tabeli. Biologiczny zegar cz?owieka odmierzy dok?adnie 20088 dni i kolejny 56 rok naszego ?ycia rozpocznie w zupe?nej zgodzie z kalendarzem jak w dniu urodzin

od 1.01.2000 do 1.01.2055 up?ynie 20089 dni
od 1.01.2001 do 1.01.2056 up?ynie 20088 dni
od 1.01.2002 do 1.01.2057 up?ynie 20089 dni
od 1.01.2003 do 1.01.2058 up?ynie 20089 dni
od 1.01.2004 do 1.01.2059 up?ynie 20089 dni
od 1.01.2005.do 1.01.2060 up?ynie 20088 dni
od 1.01.2006 do 1.01.2061 up?ynie 20089 dni
od 1.01.2007 do 1.01.2062 up?ynie 20089 dni
od 1.01.2008 do 1.01.2063 up?ynie 20089 dni
od 1.01.2009 do 1.01.2064 up?ynie 20088 dni
od 1.01.2010 do 1.01.2065 up?ynie 20089 dni

W konstrukcji biologicznego zegara, w 12 000 dniu od urodzin, wyst?puje interesuj?cy uk?ad, który prezentuje fragment zapisu. Opisana sytuacja wyst?puje ?rednio 2 razy w ka?dym roku naszego ?ycia. S? to dni kolizji.

Dzie? A B C D E F G A* B* C* D* E* F* G* Rok Data
......317,7 70 84 105 140 150 60 180 30 36 135 60 90 180 180 32
318,6 60 72 90 120 180 0 0 40 24 120 80 120 120 0 32
319,5 50 60 75 100 150 60 180 50 12 105 100 150 60 180 32
320,4 40 48 60 80 120 120 0 60 0 90 120 180 0 0 32
321,3 30 36 45 60 90 180 180 70 12 75 140 150 60 180 32
322,2 20 24 30 40 60 120 0 80 24 60 160 120 120 0 32
323,1 10 12 15 20 30 60 180 90 36 45 180 90 180 180 32
324 0 0 0 0 0 0 0 100 48 30 160 60 120 0 32
0,9 10 12 15 20 30 60 180 110 60 15 140 30 60 180 32
1,8 20 24 30 40 60 120 0 120 72 0 120 0 0 0 32
2,7 30 36 45 60 90 180 180 130 84 15 100 30 60 180 32
3,6 40 48 60 80 120 120 0 140 96 30 80 60 120 0 32
4,5 50 60 75 100 150 60 180 150 108 45 60 90 180 180 32
5,4 60 72 90 120 180 0 0 160 120 60 40 120 120 0 32
6,3 70 84 105 140 150 60 180 170 132 75 20 150 60 180 32
7,2 80 96 120 160 120 120 0 180 144 90 0 180 0 0 32
8,1 90 108 135 180 90 180 180 170 156 105 20 150 60 180 32
9 100 120 150 160 60 120 0 160 168 120 40 120 120 0 32
9,9 110 132 165 140 30 60 180 150 180 135 60 90 180 180 32
10,8 120 144 180 120 0 0 0 140 168 150 80 60 120 0 32
11,7 130 156 165 100 30 60 180 130 156 165 100 30 60 180 32 12000
12,6 140 168 150 80 60 120 0 120 144 180 120 0 0 0 32
13,5 150 180 135 60 90 180 180 110 132 165 140 30 60 180 32
14,4 160 168 120 40 120 120 0 100 120 150 160 60 120 0 32
15,3 170 156 105 20 150 60 180 90 108 135 180 90 180 180 32
16,2 180 144 90 0 180 0 0 80 96 120 160 120 120 0 32
17,1 170 132 75 20 150 60 180 70 84 105 140 150 60 180 32
18 160 120 60 40 120 120 0 60 72 90 120 180 0 0 32
18,9 150 108 45 60 90 180 180 50 60 75 100 150 60 180 32
19,8 140 96 30 80 60 120 0 40 48 60 80 120 120 0 32
20,7 130 84 15 100 30 60 180 30 36 45 60 90 180 180 32
21,6 120 72 0 120 0 0 0 20 24 30 40 60 120 0 32
22,5 110 60 15 140 30 60 180 10 12 15 20 30 60 180 32
23,4 100 48 30 160 60 120 0 0 0 0 0 0 0 0 32
24,3 90 36 45 180 90 180 180 10 12 15 20 30 60 180 32
25,2 80 24 60 160 120 120 0 20 24 30 40 60 120 0 32
26,1 70 12 75 140 150 60 180 30 36 45 60 90 180 180 32
27 60 0 90 120 180 0 0 40 48 60 80 120 120 0 32
27,9 50 12 105 100 150 60 180 50 60 75 100 150 60 180 32
28,8 40 24 120 80 120 120 0 60 72 90 120 180 0 0 32
29,7 30 36 135 60 90 180 180 70 84 105 140 150 60 180 32
30,6 20 48 150 40 60 120 0 80 96 120 160 120 120 0 32
31,5 10 60 165 20 30 60 180 90 108 135 180 90 180 180 32
32.4 0 72 180 0 0 0 0 100 120 150 160 60 120 0 32
......

Czym wi?c jest biologiczny zegar cz?owieka, jak funkcjonuje i dlaczego rozbudza coraz wi?ksze zainteresowanie? Na internetowych stronach wielu portali jest opisywany przez naukowców, badaczy i ludzi interesuj?cych si? tym zagadnieniem. Biologiczny zegar cz?owieka nie tylko objawia si? jako konsekwencja przekraczania stref klimatycznych, na przyk?ad przy wyje?dzie na drug? pó?kul?, kiedy to nast?puje zak?ócanie rytmu dnia rytmem nocy i odwrotnie. Jego praca polega nie tylko na ustawianiu wskazówek zegara wed?ug odbieranych informacji o porze doby i nat??eniu ?wiat?a. I nie tylko na przewidywaniu zmian zachodz?cych cyklicznie w ?rodowisku zewn?trznym i synchronizowaniu procesów fizjologicznych, biochemicznych z kodowaniem bia?ka w??cznie. Mi?dzy innymi takie funkcje przypisuje mu wspó?czesna nauka.

Biologiczny zegar cz?owieka jest podstawowym elementem bytu cz?owieka na tej planecie. Jest uniwersaln? baz? dla kontaktów ?wiadomej i poza ?wiadomej sfery jego ?ycia z otaczaj?cym go ?wiatem. Zagospodarowuje obszar wykorzystywany przez pozosta?? cz??? mózgu - uwa?a si?, ?e mózg cz?owieka jest obci??any w codziennej prozie ?ycia tylko w niewielkim stopniu. Nieustannie wp?ywa na jego stan emocjonalny, wyobra?ni? i czasem tworzy w niej obrazy nieprzyjazne, zbyt roszczeniowe, które s? pierwotnym ?ród?em wielu konfliktów. Jest szans? odpowiedzi na pytanie czym jest z?o i po co jest. Jest równie? szans? ograniczenia wielkiej destrukcji.


SCHEMAT BIOLOGICZNEGO ZEGARA - do pobrania
wersja pdf
wersja zip************************************************
Tekst poni?ej zosta? dodany we wrze?niu 2014 r.

W struktury istnienia ka?dego cz?owieka wbudowany jest program, który bardzo znacz?co wp?ywa na biologiczne i psychiczne procesy jego ?ycia. Codzienne zachowania cz?owieka i funkcjonowanie jego organizmu s? funkcj? tego programu. Program jest zainstalowany najprawdopodobniej w mózgu cz?owieka i jest podstawowym elementem wyposa?enia na drog? jego ?ycia. Bardzo wa?nym mechanizmem w tych procesach jest zegar biologiczny. W nim tkwi ?ród?o wytwarzania zmiennego potencja?u, oscyluj?cego wokó? biologicznej i psychicznej sfery cz?owieka, który w zale?no?ci od warto?ci tego potencja?u wywiera korzystny lub destrukcyjny wp?yw na jego funkcjonowanie. Skala tego oddzia?ywania na procesy biologiczne oraz na ?wiadome zachowania i odruchowe post?powania cz?owieka jest ogromna. W szczególnych przypadkach si?a tego oddzia?ywania mo?e by? pora?aj?ca lub bardzo szcz??liwa. Objawia si? to tworzeniem momentów destrukcyjnych i konfliktowych lub powstawaniem sytuacji niezwykle korzystnych. Jest ?ród?em do?wiadczania szcz??cia i pope?niania b??dów. Swoboda dokonywania wyboru przez cz?owieka i podejmowania decyzji jest tym wp?ywem troch? ograniczana - poprzez generowanie impulsów nak?aniaj?cych do konstruktywnego lub destrukcyjnego dzia?ania. Wewn?trzne sugestie, podszepty i zdecydowana presja s? do?wiadczeniem ka?dego cz?owieka. Istotnym ograniczeniem jest równie? brak wyczerpuj?cej wiedzy o istnieniu i czasowym rozk?adzie tak dzia?aj?cych wp?ywów oraz o ich uwarunkowaniach. Przypomina to poruszanie si? po niebezpiecznej i nieoznakowanej drodze. Pozostaje wi?c zastanowi? si? nad trudnym pytaniem. Ile cz?owiekowi potrzeba optymalnej wiedzy do tego aby ?y? zgodnie z zamys?em jego istnienia ?

Zale?no?? pomi?dzy zdarzeniami i ?wskazaniami? biologicznego zegara mo?na zaobserwowa?, poprzez prowadzenie analizy codziennych, ?yciowych zmaga? w d?u?szym okresie czasu. Do tego potrzebny jest schemat dzia?ania systemu. Pierwsz?, bardziej ogóln? obserwacj? umo?liwia przedstawiony w artykule schemat biologicznego zegara. Podstawowy jego cykl wynosi 324 dni i jest szczegó?owo opisany przez autora na kilku internetowych stronach. Zastosowana miara k?towa odzwierciedla w jakim? stopniu cykliczn? zmian? oddzia?ywania potencja?ów i pokazuje, mo?e w bardzo uproszczony sposób, kiedy nale?y oczekiwa? nadej?cia zagro?e? lub dni spokojnych. D?u?sza obserwacja rytmów ?ycia pozwala zwróci? szczególn? uwag? na destrukcyjne warto?ci w szczegó?owo opisanym schemacie. Poniewa? ma?ych cykli jest a? 14, to liczba kombinacji jest ogromna. Nie mniej jednak mo?na ogólnie stwierdzi?, ?e dzie?, w którym w cyklach A i A* pojawiaj? si? warto?ci 90 i 150, jest tym, w którym nale?y ?stan?? obok siebie? i kontrolowa? swoje post?powanie.

Cyklicznie zmieniaj?ce si? potencja?y biologicznego zegara, nieustannie pracuj?ce w mózgu cz?owieka, s? ?ci?le powi?zane z otaczaj?cym go ?wiatem zewn?trznym. Oddzia?ywuj? na innych ludzi, na ich programy i w zwi?zku z tym dochodzi do ponad?wiadomego kontaktu sfer psychicznych. Wielokrotnie zosta?o zaobserwowane istnienie takiej komunikacji, ale na obecnym etapie trudno jest dok?adnie sprecyzowa? mechanizmy powi?za? tak ró?nymi potencja?ami i energiami. Mo?na natomiast zaobserwowa?, ?e je?eli u dwóch impulsywnych osób wyst?puj? stany destrukcyjne, to mi?dzy nimi tworzy si? odpychaj?ce napi?cie i drobny pretekst mo?e wywo?a? wielk? burz?. Czy dzieje si? to na zasadzie telepatii ?. Mo?liwo?ci oddzia?ywania i szybkiego kontaktu s? ogromne. To megabiointernet. Stany takich dobrych i z?ych napi?? s? pierwotn? baz? relacji pomi?dzy lud?mi Wed?ug ich klucza ludzie dobieraj? si? w celu sp?dzenia wspólnego ?ycia oraz do wspó?pracy w tworzeniu okre?lonego dzie?a. Odpowiedni dobór i tolerancja na codzienne zmiany potencja?u ich programów decyduj? o szansach powodzenia. Poznanie tych procesów mog?oby sprzyja? lepszemu porozumieniu pomi?dzy lud?mi, kszta?towaniu ich realnej ?wiadomo?ci, ograniczaniu agresji i godnemu wspó?istnieniu.

Wybrane przyk?ady funkcjonowania biologicznego zegara cz?owieka

Przedstawione wy?ej artyku?y by?y sukcesywnie umieszczane w Internecie od 2001r jako "Zagadki Cywilizacji"

Wszystkie prawa zastrze?one